Whastapp Ubicación
Cerrar

Wettelijke basis weekendwedstrijd

Home / Wettelijke basis weekendwedstrijd

WETTELIJKE REGELS VOOR DEELNAME AAN DE PROMOTIE

1.- ORGANISEREND BEDRIJF VAN DE PROMOTIE

Alcossebre Zee-ervaring met adres Carrer els Camps, Nº 3, Alcossebre 12579 Castellón organiseert de loterij voor promotionele doeleinden (hierna “de Actie“) landelijk, te ontwikkelen via internet, exclusief voor gebruikers inwoners van Spanje en meerderjarig in overeenstemming met de bepalingen van de deel van de voorwaarden om deel te nemen.

2.-STARTDATUM EN EINDDATUM

De promotie begint op 04/03/20 en eindigt op 31/03/20

3.- DEELNEMINGSVEREISTEN EN MECHANICA VAN DE PROMOTIE

De De vereisten voor deelname zijn de volgende:

 • Degenen die in Spanje wonen en ouder zijn dan 18 jaar kunnen deelnemen.
 • Alleen die gebruikers die fan zijn of de pagina volgen en zich registreren voor de wedstrijd, kunnen deelnemen.

De mechanica van de Actie bestaat uit:

 1. Klik op LIKE op de pagina
 2. pagina volgen
 3. Noem een ​​vriend die mee wil doen
 4. Vertel waarom je naar Alcossebre Sea Experience wilt komen

4.- VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIE EN PRIJZEN

de winnaar krijgt als prijs:

ik weet zal 1 winnaar kiezen en de prijs kan tussen worden uitgewisseld

sterk>Een weekend in Alcossebre Sea Experience om in te wisselen van 03-05-2020 t/m 31-05-2020 en van 01-10-2020 t/m 31 -11-2020

De selectie van de winnaar wordt gemaakt willekeurig via het Easypromos-platformde 30 maart

Easypromos is een platform dat garant staat voor de transparantie van de uitslag van de trekking en als bewijs hiervan certificaat van geldigheid voor elk van zijn trekkingen, waarvan het resultaat is onveranderlijk door de organisator van de loterij, en dat elke deelnemende gebruiker je kunt het de organisator vragen.

5.- BEPERKINGEN

Ja het is duidelijk dat een van de deelnemers niet aan de vereisten voldoet vereist in de Bases, of de verstrekte gegevens om deel te nemen niet waren geldig is, wordt hun deelname als nietig beschouwd en wordt deze automatisch ongeldig uitgesloten van de Promotie, waarbij alle rechten op de toegekende prijzen verloren gaan onder deze Actie.

Het volgende kan niet deelnemen aan de Promotie mensen:

 1. Werknemers in dienst van anderen in een van de vennootschappen en andere entiteiten met rechtspersoonlijkheid verbonden aan Alcossebre Zee ervaring
 2. Natuurlijke personen die direct of indirect deelnemen aan de hoofdstad van Alcossebre Sea Experience
 3. Elke andere natuurlijke persoon die rechtstreeks of rechtstreeks heeft deelgenomen indirect betrokken bij de organisatie van deze Wedstrijd of is geweest direct of indirect betrokken zijn bij de voorbereiding of ontwikkeling ervan (agentschap, leveranciers, enz.).

De toegekende prijs is niet overdraagbaar of onderhevig aan veranderingen, aanpassingen of vergoeding op verzoek van de Participanten en is niet inwisselbaar elk ander product of voor geld.

Alcossebre Sea Experience behoudt zich het recht voor, als er een gegronde reden en voorafgaande communicatie is wettelijk, om deze te wijzigen, op te schorten of te verlengen Promotie.

ze zullen rennen voor rekening van de winnaar, eventuele fiscale of zijtaksen die de aanvaarding van de prijs kan met zich meebrengen, evenals alle andere onkosten van de promotie die niet uitdrukkelijk wordt aanvaard door Alcossebre Sea Experience in deze rechtsgrondslagen.

ik weet legt een termijn vast van VIJFTIEN (15) kalenderdagen vanaf de datum van de concessie van de prijs, om een ​​met redenen omklede claim in te dienen. alcossebre zee Experience behoudt zich, in geval van dwingende noodzaak, het recht voor om in de plaats te treden de prijs voor een ander met vergelijkbare kenmerken.

6.- PUBLICATIE VAN OPMERKINGEN OF MENINGEN

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.

7.- VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los Participantes, ganador o terceros.

Nee Wij nemen de verantwoordelijkheid op zich in geval van overmacht of toevallige gebeurtenis die de voltooiing van de Actie of het gehele of gedeeltelijke genot ervan kunnen verhinderen Van de prijs. In het geval dat deze Promotie niet kan worden uitgevoerd, kan ook door erin gedetecteerde fraude, technische fouten of enige andere reden dat staat niet onder controle van Alcossebre Sea Experience en dat beïnvloedt het normale ontwikkeling van de Wedstrijd, behouden wij ons het recht voor om te annuleren, wijzigen of opschorten, inclusief de deelnamewebsite.

8.- FACEBOOK

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Facebook  por lo que los Participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma.

9.- BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens Entiteit: HOLIDAY MAGIC HOTEL SA. – Zee van Alcossebre Experience Aparthotel 4 **** (hierna “HMHSA“)
 • NIF: A12429338
 • handtekening binnen de Dienst Toerisme van de GVA: CV H00735CS
 • Adres fysiek van het Hotel Etablissement: Carrer els Camps, 3 12579 Alcossebre (Castellon, Spanje)
 • Afgevaardigde van Gegevensbescherming (DPO): u kunt contact opnemen met onze DPO via de volgende middelen:

Alcossebre Sea Experience neemt de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens zeer serieus. persoonlijke informatie. Daarom worden uw persoonlijke gegevens bewaard veilig en met de grootste zorg behandeld.

Tijdens de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen fysiek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en vrij verspreiding van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe regeling is toepassing in Spanje per 25 mei 2018 en dat heeft ertoe bijgedragen dat de volledige procedure voor gegevensbescherming is aangepast aan deze nieuwe verordening.

Parallel, deze verordening trekt organieke wet 15/1999 van 13 december in met ingang van dezelfde dag 25 mei 2018, Spanje kan een wet maken of wijzigen Biologisch voor deze doeleinden.

van dit organisatie passen we het principe van proactieve verantwoordelijkheid toe, rekening houdend met een gewetensvolle en ijverige houding ten opzichte van allen gegevensverwerking die wij uitvoeren. Daarom, en trouw vervullend met de huidige wetgeving zijn we van plan hieraan te voldoen, zoals beschreven in de volgende document, duidelijk en beknopt voor de gebruiker, het proces dat de gegevens volgen die ze ons hebben verstrekt of gaan verstrekken tijdens hun relatie bij ons: analyseren van dataverzameling, onderhoud en gebruik van hen, hun definitieve vernietiging, evenals de nodige veiligheidsmaatregelen om hun privacy te behouden.

We informeren u dat De in dit document opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt door HOLIDAY MAGIC HOTEL S.A., op basis van de geformaliseerde contractuele relatie of de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende. U kunt de rechten van uitoefenen Toegang, rectificatie, annulering, overdraagbaarheid, verwijdering of, waar van toepassing, Oppositie. Om de rechten uit te oefenen, moet u een document indienen bij de adres vermeld in dit document.

Wij geven geen gegevens aan derden behalve in de gevallen bepaald door wettelijke verplichting en hun gegevens Ze worden bewaard zolang de contractuele relatie voortduurt.

kan overleggen aanvullende informatie over gegevensbescherming door toegang te krijgen tot het privacybeleid privacy van www.alcossebreseaexperience.com

Evenzo, als u van mening bent dat uw recht op bescherming van persoonlijke gegevens, kunt u een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es), elk Deelnemer stemt er met de aanvaarding van deze rechtsgrondslagen mee in dat de gegevens persoonlijke gegevens verstrekt voor deelname aan deze prijsvraag worden verwerkt naar een bestand dat eigendom is van Alcossebre Sea Experience om de deelname aan de wedstrijd en om u op de hoogte te stellen van de prijs in het geval dat zou winnaar zijn.

Jij Wij informeren u dat uw persoonlijke contactgegevens zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

communiceer de prijs aan de winnaar

De Deelnemers garanderen dat de verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en zijn gemaakt verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van Alcossebre Sea Experience van elke wijziging van hetzelfde. Alcossebre Sea Experience behoudt zich het recht voor om uit te sluiten van de promotie aanbieden aan elke deelnemer die valse informatie heeft verstrekt. ik weet beveelt aan om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten op het gebied van gegevensbescherming door het gebruik van beveiligingstools niet kunnen Alcossebre Sea Experience verantwoordelijk houden voor aftrekkingen, wijzigingen of illegaal gegevensverlies.

De Deelnemers hebben het recht om:

(i) toegang tot uw persoonlijke gegevens, evenals (ii) verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, verzoeken om verwijdering ervan, (iii) verzoeken om de beperking van de verwerking van uw gegevens, (iv) zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en (v) verzoeken om de overdraagbaarheid ervan. Deelnemers mogen alles oefenen deze rechten op het volgende e-mailadres reservas@alcossebresea.com met vermelding van, de reden van uw verzoek.

De Deelnemers kunnen hun aanvraag ook per gewone post sturen naar de volgend adres: reservas@alcossebresea.com

Zonder afbreuk doet aan enig ander administratief middel of gerechtelijke actie, de Deelnemer heeft het recht om een ​​claim in te dienen bij een Autoriteit van Controle, met name in de lidstaat waar u woont gebruikelijke plaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk, in het geval dat van mening zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet passend is voor de regelgeving, evenals in het geval van niet tevreden zijn met de uitoefening van hun Rechten.

De controleautoriteit waarbij de claim is ingediend, zal de eiser over het verloop en het resultaat van de vordering.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Alcossebre Sea Experience raadplegen via de volgende link: koppeling.

10.- WIJZIGINGEN

Ons We behouden ons het recht voor om deze promotionele basissen te wijzigen of uit te breiden, in de maatregel die de rechten van de deelnemers aan de Promotie.

11.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Rechtsgrondslagen zullen worden geregeld in overeenstemming met de Spaanse wet. Ze zullen bekwaam zijn om oplossen van claims of geschillen die zich kunnen voordoen in verband met de geldigheid, interpretatie of overeenstemming met deze grondslagen, de Rechtbanken en tribunalen van de stad Castellón

Logo Generalitat Valenciana
Logo Turisme - Comunitat Valenciana
In 2023 ontving Holiday Magic Hotel, S.A. een subsidie van Turisme Comunitat Valenciana om acties uit te voeren die verband houden met het stimuleren van het concurrentievermogen van het toerisme.